Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

„Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE nalata 2021-2027” są dokumentem ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, którego przygotowanie wynika bezpośrednio z zapisów Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (dalej: UP), w której wskazano, że poza zapisami podrozdziału 2.1.5. Cel „Europa bliższa obywatelom” oraz załączonego do niej rozdziału 8 Instrumenty terytorialne, które opisują zasady wdrażania instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021- 2027, szczegółowe zasady wdrażania instrumentów terytorialnych zostaną określone w osobnych dokumentach ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego”.

„Zasady” dotyczą także rewitalizacji – czyli w tej perspektywie finansowej EU zastąpiły obowiązujące w latach 2014-2023 „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

„Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” znajdziecie w naszej bibliotece oraz na stornach Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji – TUTAJ.