Andrzej Brzozowy

Doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek geodezja i kartografia. W latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Prelegent, uczestnik i współorganizator licznych konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą. Współautor i ekspert w projektach wspierania krajów w zakresie budowania systemów rozwoju regionalnego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra i in.).

Doświadczony trener i wykładowca - kilkadziesiąt przeprowadzonych autorskich szkoleń i warsztatów dotyczących polityki miejskiej, rewitalizacji, zarządzania i in.

Certyfikowany konsultant analizy behawioralnej Extended DISC.

Kluczowe kompetencje: ● polityka miejska ● rewitalizacja ● smart cities ● polityka regionalna ● planowanie strategiczne ● programowanie funduszy UE ● analizy przestrzenne ● rozwój lokalny ● współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi ● komunikacja

Linkedin


Rajmund (Kuba) Ryś

Ekspert w zakresie polityki miejskiej, rewitalizacji, planowania przestrzennego, transportu i mobilności oraz procesu inwestycyjnego.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, KSAP oraz studiów podyplomowych na SGH.
Odbył staże zawodowe w Polsce i Niemczech. Pracował na macierzystej uczelni, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie m.in. kierował Biurem Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycji, oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Infrastruktury i Rozwoju, Rozwoju), w którym kierował Departamentem Polityki Przestrzennej. Departament ten był właściwy w zakresie planowania przestrzennego, polityki miejskiej, a także m.in. starań o przyznanie Łodzi prawa do organizacji wystawy International EXPO w 2022 r.

Pracował także w firmach konsultingowo-inżynierskich, łącząc obowiązki menadżerskie z eksperckimi. Współpracował z klientami z administracji rządowej, samorządowej oraz biznesu. Zajmował się takimi zagadnieniami jak: ewaluacja projektów unijnych z zakresu transportu, studia transportowe i środowiskowe, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji technicznej i przetargowej, nadzór inwestorski.

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej, systemu wsparcia rewitalizacji (w tym ustawy o rewitalizacji oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20), a także propozycji zmian w systemie planowania przestrzennego. Ponadto współautor podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych wydanego przez MRR.

W swej pracy zawodowej zdobył praktyczną znajomość m.in. wyzwań rozwojowych polskich miast i regionów oraz sposobów ich pokonywania (ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz transportu i mobilności), zasad i uregulowań prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego w Polsce i UE (m.in. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska), Warunków Kontraktowych FIDIC i innych modeli kontraktów budowlanych oraz zasad i reguł wdrażania przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Kluczowe kompetencje: ● polityka miejska ● rewitalizacja ● transport i mobilność ● planowanie przestrzenne ● smart cities ●  programowanie funduszy UE ● proces inwestycyjny ● polityka inwestycyjna ● warunki kontraktowe ● zamówienia publiczne ● ewaluacja


dr Rafał Gajewski

Badacz i ekspert zajmujący się polityką regionalną i metropolitalną, w tym w szczególności koncepcją zarządzania wieloszczeblowego, rozwojem obszarów funkcjonalnych oraz rewitalizacją.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych „Akademia Rozwoju Regionalnego”, prowadzonych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2017 roku pracownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2022 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Polskie regiony w strukturach zarządzania wieloszczeblowego”.

W latach 2015-2017 pracował w Biurze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Odpowiadał tam m.in. za prace nad strategią rozwoju obszaru oraz prace koncepcyjne związane z utworzeniem związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

W latach 2014-2018 kierował Fundacją Instytut Metropolitalny, w której organizował liczne wydarzenia i akcje społeczne związane z rozwojem miast i obszarów funkcjonalnych.Współpracował z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Zespołem ds. rozwiązań finansowych i prawnych w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie dydaktyki, a także praktyki współpracy z samorządami. Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym na temat transformacji społeczno-gospodarczej regionów oraz adaptacji miast do zmiany klimatu. Prelegent na  krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.


Stali współpracownicy

Link