Trzy dni temu opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta RP 11 sierpnia. Zgodnie z informacją na stronie Kancelarii:

„Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza przede wszystkim zmianę w art. 9a ust. 1 pkt 6 oraz w art. 23a pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, polegającą na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo znajdują się sprawy rewitalizacji, bez dotychczasowego ograniczenia tylko do rewitalizacji budownictwa. Ustawodawca wprowadza jednak inne ograniczenie wskazując, że w dziale tym nie mieści się programowanie i realizacja polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo, gdyż to zadanie przyporządkowano działowi rozwój regionalny.”

Ponadto, ww. ustawa wprowadza nowy artykuł w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020) w brzmieniu:

„Art. 16a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria i wskaźniki dla obszarów rewitalizacji umożliwiające finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1.”.

Powyższy artykuł oceniam negatywnie. Przepis ten nie przyczyni się do usprawnienia procesów rewitalizacji w Polsce, a być może będzie je komplikować i opóźniać. Nie widzę potrzeby i rzetelnego uzasadnienia dla takiej regulacji, a także realnego sposobu określenia jednolitych kryteriów, a tym bardziej wskaźników „umożliwiających finansowanie gminnych programów rewitalizacji”. Według mnie jest to niezgodne z wnioskami z doświadczeń np. finansowania rewitalizacji z funduszy europejskich w latach 2007-2013 i z zasadą subsydiarności.

Ww. przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1250/1