2 sierpnia 12016 roku ukazała się nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Zmiany w  stosunku do pierwszej wersji są nieznaczne i wynikają głównie z uwzględnienia ustawy o rewitalizując jako podstawy uchwalania programów rewitalizacji.

 

Link:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/