Anna Bugalska

Ekspertka w zakresie polityki społecznej  (ekonomia społeczna, usługi społeczne, aktywne formy włączenia społecznego, społeczne aspekty rozwoju lokalnego, rewitalizacja) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
W latach 2006-2017 pracowała w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny. Odpowiadała za politykę informacyjną Ministerstwa, promocję Funduszy Europejskich, programowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa. Uczestniczyła także w opracowaniu Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020.
Od marca 2017 r. związana z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, gdzie pracuje jako konsultantka, wspierająca regionalne ośrodki polityki społecznej i inne instytucje regionalne w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Współautorka licznych dokumentów dotyczących wykorzystania EFS na działania w zakresie włączenia społecznego (m.in. Umowa Partnerstwa, Program Wiedza Edukacja Rozwój, wytyczne dla Regionalnych Programów Operacyjnych).

Kluczowe kompetencje: ● pomoc społeczna ● usługi społeczne ●ekonomia społeczna● rewitalizacja ● rozwój lokalny


Maciej Kolczyński

Ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego oraz funduszy europejskich, ewaluator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe w zakresie polityki regionalnej zdobywał od 2004 roku, m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w Gabinecie Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner, a także w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Współautor Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020, był m.in. zaangażowany w opracowanie rozwiązań wdrożeniowych dla ww. dokumentu.
Brał udział w opracowaniu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz architektury wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.
Współautor badań ewaluacyjnych, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rozwoju oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Prowadził i współprowadził szkolenia dla urzędów marszałkowskich, m.in. w zakresie planowania strategicznego oraz metod badań ewaluacyjnych. Prelegent podczas konferencji zagranicznych i seminariów krajowych dotyczących polityki regionalnej, a także ekspert w ramach projektów współpracy międzynarodowej, w tym również w ramach Polskiej Pomocy.
Autor artykułów poświęconych rozwojowi regionalnemu i fundszom europejskim. Od 2015 r. członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce, wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju.
Od września 2014 r. ekspert kluczowy Fundacji Idea Rozwoju.

Kluczowe kompetencje:  ● polityka regionalna  ● samorząd terytorialny  ● rozwój miast  ● współpraca międzynarodowa  ● zdolność instytucjonalna  ● fundusze UE  ● ewaluacja