Projekty Miejskie na Kongresie Polityki Miejskiej w Hamburgu

W dniach 12-13 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 11 Kongresie Narodowej Polityki Miejskiej Niemiec w Hamburgu. Nasz udział był możliwy dzięki zaproszeniu ze strony Petry Potz – ekspert Urbactu i praktyka w prowadzeniu polityki miejskiej w Niemczech, która towarzyszyła nam w trakcie konferencji. Delegacja składała się z Jarka i Andrzeja, ktoś musiał zostać w Polsce i pilnować bazy – tym razem był to Kuba 🙂

Głównym tematem Kongresu była dziesiąta rocznica przyjęcia Karty Lipskiej – najważniejszego strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju miast XXI wieku w Unii Europejskiej. Karta Lipska wyznaczyła najważniejsze wyzwania i tendencje, które wpływają na rozwój europejskich miast. Jednak upływ czasu i zmieniająca się rzeczywistość społeczna, gospodarcza i technologiczna powodują, że choć dotychczasowe zapisy Karty są wciąż aktualne, to pojawiają się nowe tematy konieczne do włączenia w nowoczesną politykę miejską, choćby postępujące zmiany klimatu, gwałtowny rozwój technologii i informatyzacja rzeczy, czy kryzys uchodźczy – którego skutki i przezwyciężenie leżą w dużej mierze w rękach miast. Dlatego na Kongresie pojawiła się zapowiedź aktualizacji Karty w 2020 r. w ramach niemieckiej prezydencji  Rady Unii Europejskiej (pierwsza Karta została wypracowana również w trakcie niemieckiej Prezydencji w 2007 r.). Co nas zaskoczyło,  w debacie polityków całego spektrum niemieckiej sceny, widoczna była znajomość i powszechne (!) utożsamianie się z celami i treścią dokumentu o znaczeniu europejskim sprzed dekady! (zastanawialiśmy się nawet jak taka debata polityków o Karcie Lipskiej wyglądałaby w Polsce 3 miesiące przed wyborami 🙂

Poza przedstawicielami najważniejszych podmiotów i organizacji zainteresowanych kompleksową polityką miejską na Kongresie gościli również znani w świecie architektów i urbanistów, m.in. Jan Gehl, który zaprezentował wnioski ze swoich wieloletnich badań nad jakością przestrzeni i dostosowaniem jej do potrzeb ludzi. Mieliśmy przyjemność zamienić z prof. Gehlem kilka zdań w trakcie spotkań po ogólnej części Kongresu.

Na Kongresie prezentowano wiele ciekawych rozwiązań i omawiano współczesne wyzwania polityki miejskiej. Bardzo cieszy nas fakt, że obok działań prowadzonych przez władze publiczne w Niemczech i Francji kilkukrotnie przywołano polską Krajową Politykę Miejską jako dokument odpowiadający na wyzwania współczesności miast i wspierający ich działania w osiągania coraz wyższej jakości życia.

Sam Kongres zorganizowano w dawnej hali rozładunkowej w starej części hamburskiego portu. Obiekt wybudowano na przełomie XIX i XX wieku – z czasem, po wprowadzeniu kontenerów, stracił pierwotną funkcję. Obecnie dostosowano go do nowej roli niezwykłego centrum konferencyjnego – co wpisuje się w promowane na Kongresie i w Karcie Lipskiej idee.

Udział w Kongresie przybliżył nam aktualne działania prowadzone w ramach polityk miejskich w innych krajach, przede wszystkim w Niemczech, ale również w szerszym kontekście europejskim. Cieszymy się, że korzystając z naszej rosnącej sieci partnerów i „przyjaciół Projektów Miejskich” możemy zbierać różne doświadczenia z krajów sąsiednich, a później dzielić się nimi z naszymi partnerami w kraju. Udział w Kongresie był bardzo inspirujący i motywujący do dalszej pracy z miastami i na rzecz rozwoju miast w Polsce.

Prace nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030 – dyskusja o finansowaniu metropolii

W towarzystwie poważnych ekspertów i firm, podczas konferencji „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii” dyskutowaliśmy nad finansowaniem rozwoju metropolii i najważniejszych wyzwaniach, które przed nimi stoją w perspektywie 2030 r. Jeden z głównych wątków – „co jak zabraknie funduszy UE”, inny (nasz ulubiony) – nowe wyzwania stojące przed polskimi miastami oraz „rezyliencja miejska”.
Konferencja zorganizowana została w ramach prac nad ambitną Strategią Rozwoju Krakowa 2030.

Strona z aktualnościami dotyczącymi prac nad tą strategią: https://srk2030.pl/
Artykuł w Rzeczpospolitej nt. konferencji: http://www.rp.pl/Debaty-ekonomiczne/304129858-Jaki-rozwoj–polskich-metropolii.html

Przestrzenie publiczne jako czynnik budowy wspólnot lokalnych – artykuł po X Kongresie Obywatelskim

Dopiero niedawno ukazała się publikacja po zeszłorocznym X Kongresie Obywatelskim. A w niej m.in. mój tekst o przestrzeniach publicznych, a zwłaszcza ich roli w kształtowaniu się wspólnoty lokalnej.

Skupiłem się na tych obszarach, które najbardziej łakną przyjaznych przestrzeni publicznych, a więc podmiejskich strefach rozproszonej i chaotycznej zabudowy. Dowodzę przy tym, że wprowadzone w zeszłym roku nowe rozwiązania prawne mogą ułatwiać wyznaczanie takich przestrzeni tam, gdzie ich dotąd nie było.
Zapraszam do lektury.
/Kuba/

Artykuł o Smart City

Zapraszamy do lektury artykułu „Smart City w Krajowej Polityce Miejskiej 2023”, który ukazał się w magazynie „Inteligentne miasta i regiony”.

W krótkiej formie przedstawiłem moje podejście do Smart City, które jest trochę jak yeti  – wszyscy o tym mówią a nikt nie widział 🙂

A bardziej serio – temat Smart City kilka polskich miast podejmuje bardzo ambitnie, inne wykazują się ostrożną obserwacją, jeszcze inne nie wiedzą jeszcze jak go ugryźć.

/Andrzej/

Artykuł dostępny tutaj.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2 sierpnia 12016 roku ukazała się nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Zmiany w  stosunku do pierwszej wersji są nieznaczne i wynikają głównie z uwzględnienia ustawy o rewitalizując jako podstawy uchwalania programów rewitalizacji.

 

Link:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

Nowelizacja ustawy o rewitalizacji – tylko po co…

Trzy dni temu opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta RP 11 sierpnia. Zgodnie z informacją na stronie Kancelarii:

„Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza przede wszystkim zmianę w art. 9a ust. 1 pkt 6 oraz w art. 23a pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, polegającą na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo znajdują się sprawy rewitalizacji, bez dotychczasowego ograniczenia tylko do rewitalizacji budownictwa. Ustawodawca wprowadza jednak inne ograniczenie wskazując, że w dziale tym nie mieści się programowanie i realizacja polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo, gdyż to zadanie przyporządkowano działowi rozwój regionalny.”

Ponadto, ww. ustawa wprowadza nowy artykuł w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020) w brzmieniu:

„Art. 16a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria i wskaźniki dla obszarów rewitalizacji umożliwiające finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1.”.

Powyższy artykuł oceniam negatywnie. Przepis ten nie przyczyni się do usprawnienia procesów rewitalizacji w Polsce, a być może będzie je komplikować i opóźniać. Nie widzę potrzeby i rzetelnego uzasadnienia dla takiej regulacji, a także realnego sposobu określenia jednolitych kryteriów, a tym bardziej wskaźników „umożliwiających finansowanie gminnych programów rewitalizacji”. Według mnie jest to niezgodne z wnioskami z doświadczeń np. finansowania rewitalizacji z funduszy europejskich w latach 2007-2013 i z zasadą subsydiarności.

Ww. przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1250/1

KONFERENCJA: Mieszkać w mieście. Gdynia, 23-24 czerwca 2016

W Gdyni w dniach 23-24.06.2016 r. odbędzie się Konferencja „Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej”, współorganizowana przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).
Ciekawy format, ciekawi mówcy.

Link do strony TUP:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352:konferencja-miedzynarodowa-mieszka-w-miecie&catid=40:ogolne&Itemid=122&lang=pl